Fritidsföreningen Måsen

Grundades 1934 i Halmstad.

Sida 2 av 14

Påminnelse: Har du betalat in årsavgiften?

Kassören meddelar att det fortfarande saknas en del årsavgifter. Årsavgiften är 8700 kr och ska betalas till bankgiro 5073-0019 senast den 15/5 .
Har du varit med på en eller två arbetsdagar under 2021 drar du själv av 250 kr eller 500 kr på avgiften.
Kom ihåg att alltid märka din inbetalning med stugnummer – inte namn.

OBS, avgifter som kommer in efter tisdag 17 maj debiteras med 500 kr extra i förseningsavgift.

I år firar vi midsommar på Måsen!

Vår trivselkommitté är i full gång med att planera årets och sommarens aktiviteter, och såklart ska vi ha ett ”vanligt” midsommarfirande i år! Vi hoppas på många glada barn och vuxna som kommer och dansar!
Mer information om midsommarfirandet och andra aktiviteter kommer att läggas upp här på hemsidan.

Så här jobbar vi i styrelsen

Under året har vi minst fyra ordinarie styrelsemöten, oftast fler, där både ledamöter och suppleanter samlas. För att fördela uppgifter inom styrelsen och även minska risken för att några få personer får en väldigt hög arbetsbörda jobbar vi mer och mer med arbetsgrupper som fokuserar på olika ärenden.
Deltagarna i våra olika arbetsgrupper kan variera under projekttiden – och de behöver heller inte ingå i styrelsen. Några exempel på arbetsgrupper som finns just nu är:

Vår VA-grupp bildades av en grupp frivilliga medlemmar i slutet av 2021 med vår vaktmästare som sammankallande. VA-gruppen är en långsiktig och viktig lösning för att hantera till exempel vattenläckor på området.
Misstänker du något vattenläckage kontaktar du vår vaktmästare Christer via e-post: vaktis@masen.info

Arbetet med sådant som rör södra infarten följs kontinuerligt och arbetsgruppen som jobbar med detta har ordförande Mathias Pettersson som sammankallande. Övriga deltagare är för tillfället Stephan Lund och Elisabeth Alqvist.

Trivselskapande åtgärder för föreningsstugan är ett nytt projekt som startades upp i början av året. Den arbetsgruppen består av Sven Elmberg och Ann-Chatrine Lundqvist med Sandra Forslander som sammankallande.

Arbetsgrupperna redovisar sitt arbete för styrelsen och det är sedan styrelsen som beslutar hur – och om – man ska gå vidare i något ärende. Vid ärenden som berör många medlemmar och/eller innebär stora investeringar tas frågan vidare till medlemmarna.
Ett bra exempel är när vi drog in fiber på området för några år sedan, där styrelsen förberedde förslaget med olika alternativ och det slutliga beslutet togs vid en extra föreningsstämma.

Information från Halmstad kommun: Framtidsplan 2050 är klar

Efter en lång debatt antog kommunfullmäktige på onsdagen en ny översiktsplan – Framtidsplan 2050. I planen beskrivs hur Halmstad kan växa under kommande 30 år. Antagandet av planen möjliggör för bostadsbyggande i nya områden och pekar också ut mark där företag och industrier kan etablera sig.

Hela informationen om Framtidsplan 2050 kan du läsa på Halmstad kommuns hemsida.

Film: Framtidsplan 2050 på två minuter.

Vad är Framtidsplan 2050?

Alla kommuner måste ha en översiktsplan. Framtidsplan 2050 har tagits fram som ett vägledande dokument över hur Halmstad kan växa långsiktigt och hållbart under kommande 30 år. Eftersom Halmstad är en attraktiv kommun där många vill bo och etablera sig hade utpekad mark i den förra översiktsplanen tagit slut, och arbetet med att uppdatera planen inleddes i början av mandatperioden, med sikte mot 2050.

Planen har arbetats fram med utgångspunkt i sju bärande strategier:

  • I Halmstad bygger vi längs stråken
  • I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen
  • I Halmstad möts invånarna i vardagslivet
  • Halmstad har anpassats efter klimatförändringarna.
  • I Halmstad är det lätt att resa hållbart.
  • Halmstad erbjuder en bredd av arbetstillfällen.
  • Halmstad har utvecklats som destination.

Behov av nya bostäder

En av de främsta anledningarna till att planen behövde uppdateras är att det finns ett stort behov av bostäder i Halmstad. 23 000 nya bostäder behöver byggas till 2050. Var de kan byggas pekas ut i översiktsplanen, som visar riktningen när de juridiskt bindande detaljplanerna sedan arbetas fram.

Den nya planen möjliggör för bostadsbyggande i flera nya områden, och pekar även ut nya markområden ut där företag och industrier kan etablera sig.

Fakta: Detta är en översiktsplan

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som beskriver den politiska viljan av hur kommunens mark- och vattenområde ska användas på längre sikt.

Planeringen sträcker sig 30 år framåt i tiden. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ligger till grund för den fortsatta planeringen i ett område. Hur ett område konkret utformas i kommande planering avgörs när detaljplaner tas fram samt i bygglovsprocessen.

Årets föreningsstämma

Tack alla medlemmar som kom till vår föreningsstämma på Halmstad högskola. Totalt 77 stugor var representerade, antingen själva eller genom fullmakt.

Ett par punkter som blev godkända av stämman:

Mathias Pettersson valdes till ny ordförande för föreningen.

Årsavgift för 2022 blir 8700 kr, denna ska betalas in senast 10 maj. Märk inbetalningen med ditt stugnummer. Läs mer om bankgiro till föreningen och eventuellt avdrag för arbetsdagar här.

Hela protokollet från föreningsstämman kan du läsa här.

Vi hälsar Elisabeth Alqvist som ny suppleant i styrelsen. Elisabeth kommer från Smålandsstenar och vi ser fram mot hennes bidrag till kommande styrelsearbete.

Föreningsstämma 2022

Äntligen kan vi träffas på en ”riktig” föreningsstämma!

Datum: 27 mars
Tid: 14.00
Plats: Baertlingsalen, Halmstad Högskola

Vi kommer att skicka ut kallelse samt information om föreningsstämman via epost till samtliga registrerade e-postadresser senast den 13 mars.
Vi bifogar även en campuskarta över högskolans område.
Observera att parkeringen som hör till ICA Maxi är till butikens kunder. Runt högskolan finns andra parkeringsmöjligheter, se campuskartan.

OBS. Har du inte fått någon e-post från föreningen senast den 13 mars kontrollera ditt skräppostfilter så den inte hamnat där.
Meddela annars korrekt e-postadress till: styrelsen@masen.info

Arbete med bullervall

Under vecka 7 kommer arbetet med det förlängda bullerskyddet påbörjas. Området norr om Måsen kommer därmed att klassas som arbetsområde och infarten via gamla gocartbanan kommer att spärras av.

De visualiseringar som gjordes inför samrådet 2021, se nedan, visar förslaget från kommunen och i styrelsens yttrande till samrådet finns bland annat önskemål om att förlänga skissat bullerskydd med cirka 25 meter. Svar på vårt yttrande får vi besked om först när granskningsprocessen redovisas.

Positivt är att vi redan nu fått en höjning med cirka 60 cm av befintlig bullervall utmed järnvägen, något vi också hade önskemål om i yttrandet.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »