Grundades 1934 i Halmstad.

Kategori: Föreningsinformation (Sida 1 av 7)

Städa din höstträdgård

Första veckan i november tas vår gröncontainer bort, så nu är det hög tid att fixa det sista på trädgården innan hösten. Räfsa löv, rensa hängrennor och stuprör med mera. Och tänk på att ta bort eventuell fallfrukt från gräsmattan som annars gärna drar till sig råttor.

Vill du vara med i vår VA-grupp?

Kostnaden för vatten och stopp i ledningarna är en av föreningens största utgiftsposter och det är också allt fler medlemmar som vistas i sina stugor permanent eller på helgerna under hela året. Det är därför viktigt att vi har bra kontroll över våra ledningar för att snabbt kunna åtgärda och lokalisera fel, men det omfattande vattenledningsnätet på området gör att det ibland blir ett detektivarbete att hitta var eventuella vattenläckor uppstått.

Hittills har ordförande Stephan Lund tillsammans med föreningens vaktmästare tagit ett stort ansvar vid dessa tillfällen. För att skapa en hållbar lösning inför framtiden har styrelsen beslutat att nu bilda en VA-grupp bestående av
4-6 personer som kan ta ansvar för felsökning och eventuellt enkla åtgärder.
För uppdraget utgår timersättning med 150 kr/timme.
 

Vi hoppas att du ställer upp!

Vi vill att du snarast meddelar ditt intresse till ordföranden Stephan Lund via
e-post: stephan.p.lund@gmail.com eller via telefon 076-10 85885, dock senast den 15 oktober.
Vi kommer att hålla en information/utbildning för anmälda deltagare i slutet av oktober.

Information om arbetet med Södra infarten etapp 2

Bakgrund: Huvudsyftet med detaljplanen Södra infarten är att förbättra transportinfrastrukturen i sydöstra Halmstad genom att koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen. Detaljplan för etapp 2 var ute på samråd från den 15 januari till den 19 februari 2021. Under hösten 2021 sammanställs och kommenteras de synpunkter som kom in under samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter fortsätter arbetet med detaljplanen och förslaget bearbetas för att sedan ställas ut på granskning.  Vill du läsa mer om Södra infarten och planprocessen för etapp 2 kan du läsa aktuell information här: https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/detaljplanering/pagaendedetaljplaner/detaljplanerhalmstadstatort/sodrainfartenetapp2delavhalmstad216mfl.n6374.html

Styrelsen har genom Stephan Lund varit i kontakt med Henrik Gustavsson som är Halmstad kommuns planansvarige för södra infarten. Enligt Henrik Gustavsson är det fortfarande många utredningar som inte är klara och han beräknar att kommunens granskning kommer att vara klar i december 2021 och då kommer vår förening, samt övriga berörda parter, få besked .

Styrelsen fortsätter att hålla kontakten med ansvariga för projektet på Halmstad Kommun och återkommer så snart det finns någon ny information.

Här kan du läsa om hur en planprocess fungerar: https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/detaljplanering/planprocessen.n1215.html

Midsommarafton

På grund av fortsatt risk för smittspridning blir det inte heller i år något gemensamt midsommarfirande på Måsen med dans och lotterier.

Vi klär enligt tradition midsommarstången kl 10 på förmiddagen och alla är välkomna att hjälpa till. Ta gärna med egna blommor och givetvis håller vi avstånd.

Pia och Annelie,
Trivselkommittén

Så här når du vår vaktmästare

Vi är glada att kunna berätta att vår vaktmästare under 2021 heter Christer Roos och bor permanent på området. Den tidigare servicetelefonen är bortkopplad och du når istället Christer via e-postadressen: vaktis@masen.info

Våra nya stadgar

Vi har vid flera tillfällen under senaste åren märkt ett behov från bland annat banker och mäklare att modernisera och förtydliga våra föreningsstadgar.
Ett nytt förslag arbetades fram av styrelsen redan till föreningsstämman 2020, men lades då på is på grund av att föreningsstämman blev digital. 

På grund av fortsatt smittrisk av Covid-19 valde vi att även 2021 hålla en digital föreningsstämma. Eftersom behovet att modernisera våra stadgar har kvarstått beslutade vi att presentera det framtagna förslaget för samtliga medlemmar i förväg, för att få in eventuella synpunkter eller justeringar redan redan före föreningsstämman.

Lite bakgrund om vår föreningsform: En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Fritidsföreningen Måsen består av totalt 181 medlemmar (= nyttjanderätter/stugor).  
Hur en ekonomisk förening fungerar samt vilka krav som gäller, kan du läsa om på www.bolagsverket.se eller i Lagen om ekonomisk förening 2018:672

Tidigare stadgar har till exempel innehållit uppgifter om att medlemmar arrenderar tomter vilket är missvisande. Tydligare formulering är istället ordet ”nyttjanderätt”, vilket är en generell justering i det nya förslaget.

Våra nya stadgar i sin helhet finns nu publicerade här.

Sonny

Det är med stor sorg vi meddelar att vår vän Sonny Andersson somnade in på valborgsmässoaftonen efter en tids sjukdom. Sonny har under flera år varit en varm, hjälpsam och mycket engagerad vaktmästare på området och har blivit ett välkänt ansikte för många stugägare.

Vi sörjer och saknar en god vän och våra tankar går till Sonnys familj.

Måsen flaggar på halv stång under söndagen den 2 maj. Under nästa arbetsdag, den 14 maj, kommer vi att samlas gemensamt en tyst minut för att hedra Sonnys minne.

Styrelsen

Hur går det med Södra infarten?

Det rödmarkerade området omfattar detaljplanen för Södra infarten etapp 2.

Många undrar hur det går med arbetet kring Södra infarten och detta är en fråga som vi bevakar löpande för föreningen Måsens räkning. Stephan Lund och Mathias Pettersson håller löpande kontakt med både övriga föreningar på Östra Stranden samt med Halmstads kommun.
För närvarande går man i kommunens arbetsgrupp igenom samtliga inkomna yttranden från föreningar, företag och privatpersoner.
Detta tar tyvärr sin tid och planansvarig arkitekt på Halmstad kommun bedömer enligt besked till styrelsen att granskningsrapporten från kommunen kan komma först i slutet av 2021.

Uppdaterad information om Södra infarten kan du alltid läsa på Halmstad Kommuns hemsida.

Kort om syftet med detaljplanen för etapp 2:

  • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen
  • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad
  • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods
  • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.

Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg och öka möjligheterna till att skapa en stadsomvandling i området runt högskolan och industriområdena Larsfrid och Villhelmsfält.

Etapp 2 omfattar Södra infartens huvudsträckning utmed Västkustbanan, från Montörgatan i söder till Stålverksgatan i norr, via bro över Västkustbanan. Längs denna sträckning ingår dessutom anslutning till Sliparegatan, bro över Västervallvägen och två cirkulationsplatser. En vid Larsfrid med anslutning till Larsfridsvägen, och en vid hamnen med anslutning dels till Stålverksgatan, dels till hamnområdet och Östra stranden.

I detaljplanen ingår även ny separerad gång- och cykelväg mellan östra Halmstad och Östra stranden/Stålverksgatan över Västkustbanan.

Tidsplan för etapp 2

  • Mitten av januari till mitten av februari 2021: samråd för förslag till detaljplan
  • Senast sista mars 2022 förväntas detaljplanen kunna antas
  • 2022 byggstart för etapp 2
  • Under hösten 2024 beräknas Södra infarten kunna öppna för trafik
« Äldre inlägg