Under vecka 7 kommer arbetet med det förlängda bullerskyddet påbörjas. Området norr om Måsen kommer därmed att klassas som arbetsområde och infarten via gamla gocartbanan kommer att spärras av.

De visualiseringar som gjordes inför samrådet 2021, se nedan, visar förslaget från kommunen och i styrelsens yttrande till samrådet finns bland annat önskemål om att förlänga skissat bullerskydd med cirka 25 meter. Svar på vårt yttrande får vi besked om först när granskningsprocessen redovisas.

Positivt är att vi redan nu fått en höjning med cirka 60 cm av befintlig bullervall utmed järnvägen, något vi också hade önskemål om i yttrandet.