Grundades 1934 i Halmstad.

Kategori: Halmstad kommun (Sida 1 av 2)

Halmstad växer och utvecklas och förändringar kräver tillit, mod och förståelse.

Därför provar Halmstads kommun nu ett nytt sätt för att göra fler invånare delaktiga i arbetet med att skapa framtidens kommun.

Podden ”Halmstad växer” vänder sig till alla Halmstadbor och syftet är att låta olika röster och perspektiv få komma till tals. Den leds av den tidigare radiojournalisten Linda Thulin som kommer att intervjua Halmstadbor, experter och makthavare kring olika teman som berör en växande kommun.

Podden har premiär den 6 oktober och fyra avsnitt släpps på temat ”Varför behöver Halmstad växa?” samt ett introduktionsavsnitt som ger både en tillbakablick och en nulägesbild på Halmstads utveckling. Varje tema innehåller 4-5 avsnitt om ca 20 minuter. Podden finns på Halmstads kommuns hemsida i både ljud-och textformat. Podden finns även på bland annat Spotify: https://open.spotify.com/show/…

Läs hela informationen om den nya podden från Halmstad kommun här:
https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/halmstad-kommun-startar-podd-om-kommunens-utveckling-3133784

Halmstad 2050

Ungefär 800 synpunkter kom in från kommuninvånare, organisationer och företag när Halmstads kommuns förslag till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, var på samråd. Under våren och sommaren har förslaget arbetats om och tisdag den 21 september 2021 fattar kommunstyrelsen beslut om det omarbetade planförslaget.

I början av oktober planeras förslaget till ny översiktsplan att gå på granskning. Under granskningstiden, som är två månader, kan både privatpersoner och organisationer lämna synpunkter på förslaget.

Onsdagen den 22 september håller Halmstad kommun en presskonferens där media är välkomna att ta del av och ställa frågor om granskningsförslaget till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050.

Stationsstaden – en levande mötesplats mitt i Halmstad

För att förbereda stationsområdet för framtiden arbetar Halmstads kommun med en ny vision, Stationsstaden, som knyter ihop stationsområdet med innerstaden och skapar ett mer levande Halmstad. Området sträcker sig från Fredsgatan i norr till de gamla lokstallarna i söder, i öst avgränsas området av Bolmensgatan och i väst av Stationsgatan.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände den 17 augusti 2021 en strukturplan för området kring Halmstads centralstation. Strukturplanens syfte är att ta fram en målbild, ett utvecklingsförslag, som all vidare planering i projektet kan ta stöd av. Det innebär att det som står i strukturplanen endast är en vision. Nästa steg är att detaljplanelägga området, det arbetet beräknas ske under 2021-2025 och först därefter kan man börja bygga.

Läs mer om Halmstad kommuns vision Stationsstaden här: https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/stationsstaden-en-levande-moetesplats-mitt-i-stan-3121511

Information om arbetet med Södra infarten etapp 2

Bakgrund: Huvudsyftet med detaljplanen Södra infarten är att förbättra transportinfrastrukturen i sydöstra Halmstad genom att koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen. Detaljplan för etapp 2 var ute på samråd från den 15 januari till den 19 februari 2021. Under hösten 2021 sammanställs och kommenteras de synpunkter som kom in under samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter fortsätter arbetet med detaljplanen och förslaget bearbetas för att sedan ställas ut på granskning.  Vill du läsa mer om Södra infarten och planprocessen för etapp 2 kan du läsa aktuell information här: https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/detaljplanering/pagaendedetaljplaner/detaljplanerhalmstadstatort/sodrainfartenetapp2delavhalmstad216mfl.n6374.html

Styrelsen har genom Stephan Lund varit i kontakt med Henrik Gustavsson som är Halmstad kommuns planansvarige för södra infarten. Enligt Henrik Gustavsson är det fortfarande många utredningar som inte är klara och han beräknar att kommunens granskning kommer att vara klar i december 2021 och då kommer vår förening, samt övriga berörda parter, få besked .

Styrelsen fortsätter att hålla kontakten med ansvariga för projektet på Halmstad Kommun och återkommer så snart det finns någon ny information.

Här kan du läsa om hur en planprocess fungerar: https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/detaljplanering/planprocessen.n1215.html

Luften är fri!

Det är mottot för friluftslivets år 2021. Och vad kan passa bättre så här i pandemitider än att ge sig ut och upptäcka vårt artrika växt- och djurliv runt om i Halmstads kommun?

Från och med den 1 juni, finns möjlighet att träffas maximalt 100 personer utomhus. Därmed finns också möjlighet att hålla sommarens och höstens guidade naturvandringar som planerat – med coronaavstånd förstås.
Här är ett par exempel ur årets program:

Söndagen den 6 juni

Det är inte var dag som man kommer in på försvarets domäner. Men på nationaldagen har vi fått särskilt tillstånd att besöka skjutfältet i Ringenäs. Den morgonpigge kan då se och lyssna på häckande rosenfinkar och andra spännande fåglar. Den som guidar oss på den vandringen är Anders Wirdheim från Halmstads ornitologiska förening.

Tisdagen den 10 augusti

Fylleåleden har nu nått havet. Tillsammans med naturguiden HG Karlsson får deltagarna upptäcka naturen längs Fyllån. Anneli Bylander, landskapsarkitekt på Halmstads kommun berättar om projektet Fyllåleden.

Hela programmet kan du läsa på Halmstads kommuns webbplats. 

Hur går det med Södra infarten?

Det rödmarkerade området omfattar detaljplanen för Södra infarten etapp 2.

Många undrar hur det går med arbetet kring Södra infarten och detta är en fråga som vi bevakar löpande för föreningen Måsens räkning. Stephan Lund och Mathias Pettersson håller löpande kontakt med både övriga föreningar på Östra Stranden samt med Halmstads kommun.
För närvarande går man i kommunens arbetsgrupp igenom samtliga inkomna yttranden från föreningar, företag och privatpersoner.
Detta tar tyvärr sin tid och planansvarig arkitekt på Halmstad kommun bedömer enligt besked till styrelsen att granskningsrapporten från kommunen kan komma först i slutet av 2021.

Uppdaterad information om Södra infarten kan du alltid läsa på Halmstad Kommuns hemsida.

Kort om syftet med detaljplanen för etapp 2:

  • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen
  • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad
  • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods
  • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.

Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg och öka möjligheterna till att skapa en stadsomvandling i området runt högskolan och industriområdena Larsfrid och Villhelmsfält.

Etapp 2 omfattar Södra infartens huvudsträckning utmed Västkustbanan, från Montörgatan i söder till Stålverksgatan i norr, via bro över Västkustbanan. Längs denna sträckning ingår dessutom anslutning till Sliparegatan, bro över Västervallvägen och två cirkulationsplatser. En vid Larsfrid med anslutning till Larsfridsvägen, och en vid hamnen med anslutning dels till Stålverksgatan, dels till hamnområdet och Östra stranden.

I detaljplanen ingår även ny separerad gång- och cykelväg mellan östra Halmstad och Östra stranden/Stålverksgatan över Västkustbanan.

Tidsplan för etapp 2

  • Mitten av januari till mitten av februari 2021: samråd för förslag till detaljplan
  • Senast sista mars 2022 förväntas detaljplanen kunna antas
  • 2022 byggstart för etapp 2
  • Under hösten 2024 beräknas Södra infarten kunna öppna för trafik

Råttor och möss på Östra stranden.

Råttor trivs utmärkt i de miljöer vi människor skapat. Det finns rikligt med föda i våra sopor och avloppsledningar och undangömda platser i och kring hus ger bra skydd och boplatser. Råttorna förökar sig snabbt, en enda hona kan föda 100 råttungar inom ett år.

Det är kyligare ute, och eftersom både råttor och möss är på jakt efter varmare miljöer är det viktigt att på bästa sätt förebygga ovälkomna besök. Viktigt är till exempel att täta eventuella hål i huset och få bort saker och skräphögar på tomten som kan utgöra gömställen. Det är också viktigt att ta bort fallfrukt och annat som kan bli möjliga matkällor.

På hemsidan www.stick.se kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra ovälkomna besök av skadedjur.

Det kan även vara bra att veta att kommunen har ett ansvar för råttbekämpning i sina avloppsledningar, det vill säga de delar som ligger utanför Måsens område.  Om råttorna kommer från det kommunala avloppsnätet kan du göra en felanmälan på kommunens hemsida.

Halmstad kommun bjuder in till digitalt valborgsfirande.

Det blir ett gemensamt valborgsfirande även i år, men på ett annorlunda sätt. Halmstads kommun bjuder in till ett digitalt valborgsfirande med traditionellt vårtal, sång och brasa. Deltar gör bland andra artisterna Linnea Henriksson och Ika Nord.

Det digitala valborgsfirandet spelas in i förväg i form av en videohälsning och kommer att vara cirka en halvtimme långt. Hälsningen går bland annat att se på kommunens hemsida och Facebook-sida från och med kl. 19.30 på valborgsmässoafton.
Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet från Halmstad kommun.

Wille Alin och Linnea Henriksson framför två musikstycken tillsammans i Halmstads kommuns digitala valborgsfirande. Foto: Halmstad Kommun

Coronavirus och covid-19

Halmstads kommun följer mycket aktivt utvecklingen kring coronaviruset och frågan har högsta prioritet verksamheten. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen. Särskilt viktigt är det att skydda äldre och andra personer i riskgruppen. 

Kommunen följer nationella och regionala myndigheters beslut och det är av största vikt att vi inte gör egna tolkningar och avsteg som skapar ytterligare oro. Läs hela informationen från Halmstad kommun här.

« Äldre inlägg