Grundades 1934 i Halmstad.

Kategori: Halmstad kommun (Sida 1 av 3)

Eldningsförbud i hela Halland

Från och med idag 1 juni klockan 15:00 råder det eldningsförbud i hela Halland. Det långvariga torra och varma vädret har orsakat torka och därmed en mycket hög brandrisk. 

Vid eldningsförbud är det förbjudet att elda utomhus. Det gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser som är formade så faran för antändning och spridning är låg.
Läs hela information från Halmstad kommun via länken nedan.

https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/mycket-hoeg-brandrisk-eldningsfoerbud-i-hela-halland-3256541

Grönt ljus för andra etappen av Södra infarten

Utbyggnaden av andra etappen av Södra infarten kan nu påbörjas, detta beslutades av samhällsbyggnadsutskottet under mötet den 28 februari.

Förberedande arbeten för den andra etappen pågår redan i dag. Utförandet beräknas starta under andra halvan av 2023, förutsatt att planen vinner laga kraft.

Syftet med den nya detaljplanen är att:

 • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen
 • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad
 • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods
 • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.

Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg. I stället ska planen öka möjligheterna att omvandla området runt högskolan och industriområdena Larsfrid och Villhelmsfält.

Ärendet skickas nu vidare till kommunfullmäktige, som är sista beslutsinstans.

Synpunkterna har sammanställt och bemötts i ett granskningsutlåtande som finns att ladda ned här.

Läs hela pressreleasen från Halmstad kommun här.

Nu ska en strandnära lekplats byggas på Östra stranden!

Lekplatsens tema kommer att vara hav och strand och den kommer att placeras vid Gröningen. Om allt går enligt plan kommer lekplatsen stå klar till sommaren.

Lekplatsens utformning, som till stora delar kommer att vara tillgänglighetsanpassad, har bland annat tagits fram i samarbete med barnen på Lineheds förskola, Linehedsskolan och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).
Ett stort lekskepp, hajhus, surfbräda, karusell och gungor är några av de lekutrustningar som kommer finnas på den nya lekplatsen. Dessutom kommer det finnas väderskydd för soliga dagar, grillplats och bord med bänkar.

Läs hela informationen från Halmstad kommun här: https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/nu-byggs-en-strandnaera-lekplats-paa-oestra-stranden-3232250

Halmstad förbereder sig för energibrist – Nu skruvar vi ner. Tillsammans.

Just nu påverkas många Halmstadbor av de höga elpriserna. Och Halmstad kommun ser också en ökad risk för effektbrist när kylan kommer som kan leda till att elen kopplas bort i perioder.

– Vi tror att målet att minska energianvändningen med 10 procent är något som vi skulle klara av om vi gör det tillsammans som invånare, kommun och näringsidkare, säger Håkan Kånge, vd på HEM.

På vårt område Måsen hjälper vi till i sparandet genom att följa kommunens arbete med att korta tiden för gatubelysningen. Normalt tänds och släcks belysningen i samband med solens ned och uppgång. Nu tänds gatubelysningen 30 minuter senare på kvällen och släckas 30 minuter tidigare på morgonen.

Läs pressmeddelandet från Halmstad kommun här: https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/halmstad-foerbereder-sig-foer-energibrist-nu-skruvar-vi-ner-tillsammans-3206553

Detaljplan Södra infarten

Tisdagen den 6 september sammanträder Halmstad kommuns samhällsbyggnadsutskott. Ett av de ärenden som tas upp kommer att vara ”Granskning av detaljplan för del av Halmstad 2:16 m.fl. fastigheter,
Södra infarten etapp 2″. Via länken nedan ser du den dokumentation som utskottet kommer att avhandla. Styrelsen följer ärendet och återkommer när vi vet mer.

https://www.halmstad.se/download/18.3cdeb248181b487557e35c02/1661953873617/220906-ksu-handlingar-gdpr.pdf

Information från Halmstad kommun: Framtidsplan 2050 är klar

Efter en lång debatt antog kommunfullmäktige på onsdagen en ny översiktsplan – Framtidsplan 2050. I planen beskrivs hur Halmstad kan växa under kommande 30 år. Antagandet av planen möjliggör för bostadsbyggande i nya områden och pekar också ut mark där företag och industrier kan etablera sig.

Hela informationen om Framtidsplan 2050 kan du läsa på Halmstad kommuns hemsida.

Film: Framtidsplan 2050 på två minuter.

Vad är Framtidsplan 2050?

Alla kommuner måste ha en översiktsplan. Framtidsplan 2050 har tagits fram som ett vägledande dokument över hur Halmstad kan växa långsiktigt och hållbart under kommande 30 år. Eftersom Halmstad är en attraktiv kommun där många vill bo och etablera sig hade utpekad mark i den förra översiktsplanen tagit slut, och arbetet med att uppdatera planen inleddes i början av mandatperioden, med sikte mot 2050.

Planen har arbetats fram med utgångspunkt i sju bärande strategier:

 • I Halmstad bygger vi längs stråken
 • I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen
 • I Halmstad möts invånarna i vardagslivet
 • Halmstad har anpassats efter klimatförändringarna.
 • I Halmstad är det lätt att resa hållbart.
 • Halmstad erbjuder en bredd av arbetstillfällen.
 • Halmstad har utvecklats som destination.

Behov av nya bostäder

En av de främsta anledningarna till att planen behövde uppdateras är att det finns ett stort behov av bostäder i Halmstad. 23 000 nya bostäder behöver byggas till 2050. Var de kan byggas pekas ut i översiktsplanen, som visar riktningen när de juridiskt bindande detaljplanerna sedan arbetas fram.

Den nya planen möjliggör för bostadsbyggande i flera nya områden, och pekar även ut nya markområden ut där företag och industrier kan etablera sig.

Fakta: Detta är en översiktsplan

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som beskriver den politiska viljan av hur kommunens mark- och vattenområde ska användas på längre sikt.

Planeringen sträcker sig 30 år framåt i tiden. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ligger till grund för den fortsatta planeringen i ett område. Hur ett område konkret utformas i kommande planering avgörs när detaljplaner tas fram samt i bygglovsprocessen.

Halmstad växer och utvecklas och förändringar kräver tillit, mod och förståelse.

Därför provar Halmstads kommun nu ett nytt sätt för att göra fler invånare delaktiga i arbetet med att skapa framtidens kommun.

Podden ”Halmstad växer” vänder sig till alla Halmstadbor och syftet är att låta olika röster och perspektiv få komma till tals. Den leds av den tidigare radiojournalisten Linda Thulin som kommer att intervjua Halmstadbor, experter och makthavare kring olika teman som berör en växande kommun.

Podden har premiär den 6 oktober och fyra avsnitt släpps på temat ”Varför behöver Halmstad växa?” samt ett introduktionsavsnitt som ger både en tillbakablick och en nulägesbild på Halmstads utveckling. Varje tema innehåller 4-5 avsnitt om ca 20 minuter. Podden finns på Halmstads kommuns hemsida i både ljud-och textformat. Podden finns även på bland annat Spotify: https://open.spotify.com/show/…

Läs hela informationen om den nya podden från Halmstad kommun här:
https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/halmstad-kommun-startar-podd-om-kommunens-utveckling-3133784

Halmstad 2050

Ungefär 800 synpunkter kom in från kommuninvånare, organisationer och företag när Halmstads kommuns förslag till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, var på samråd. Under våren och sommaren har förslaget arbetats om och tisdag den 21 september 2021 fattar kommunstyrelsen beslut om det omarbetade planförslaget.

I början av oktober planeras förslaget till ny översiktsplan att gå på granskning. Under granskningstiden, som är två månader, kan både privatpersoner och organisationer lämna synpunkter på förslaget.

Onsdagen den 22 september håller Halmstad kommun en presskonferens där media är välkomna att ta del av och ställa frågor om granskningsförslaget till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050.

« Äldre inlägg