Det rödmarkerade området omfattar detaljplanen för Södra infarten etapp 2.

Många undrar hur det går med arbetet kring Södra infarten och detta är en fråga som vi bevakar löpande för föreningen Måsens räkning. Stephan Lund och Mathias Pettersson håller löpande kontakt med både övriga föreningar på Östra Stranden samt med Halmstads kommun.
För närvarande går man i kommunens arbetsgrupp igenom samtliga inkomna yttranden från föreningar, företag och privatpersoner.
Detta tar tyvärr sin tid och planansvarig arkitekt på Halmstad kommun bedömer enligt besked till styrelsen att granskningsrapporten från kommunen kan komma först i slutet av 2021.

Uppdaterad information om Södra infarten kan du alltid läsa på Halmstad Kommuns hemsida.

Kort om syftet med detaljplanen för etapp 2:

  • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen
  • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad
  • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods
  • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.

Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg och öka möjligheterna till att skapa en stadsomvandling i området runt högskolan och industriområdena Larsfrid och Villhelmsfält.

Etapp 2 omfattar Södra infartens huvudsträckning utmed Västkustbanan, från Montörgatan i söder till Stålverksgatan i norr, via bro över Västkustbanan. Längs denna sträckning ingår dessutom anslutning till Sliparegatan, bro över Västervallvägen och två cirkulationsplatser. En vid Larsfrid med anslutning till Larsfridsvägen, och en vid hamnen med anslutning dels till Stålverksgatan, dels till hamnområdet och Östra stranden.

I detaljplanen ingår även ny separerad gång- och cykelväg mellan östra Halmstad och Östra stranden/Stålverksgatan över Västkustbanan.

Tidsplan för etapp 2

  • Mitten av januari till mitten av februari 2021: samråd för förslag till detaljplan
  • Senast sista mars 2022 förväntas detaljplanen kunna antas
  • 2022 byggstart för etapp 2
  • Under hösten 2024 beräknas Södra infarten kunna öppna för trafik