Under året har vi minst fyra ordinarie styrelsemöten, oftast fler, där både ledamöter och suppleanter samlas. För att fördela uppgifter inom styrelsen och även minska risken för att några få personer får en väldigt hög arbetsbörda jobbar vi mer och mer med arbetsgrupper som fokuserar på olika ärenden.
Deltagarna i våra olika arbetsgrupper kan variera under projekttiden – och de behöver heller inte ingå i styrelsen. Några exempel på arbetsgrupper som finns just nu är:

Vår VA-grupp bildades av en grupp frivilliga medlemmar i slutet av 2021 med vår vaktmästare som sammankallande. VA-gruppen är en långsiktig och viktig lösning för att hantera till exempel vattenläckor på området.
Misstänker du något vattenläckage kontaktar du vår vaktmästare Christer via e-post: vaktis@masen.info

Arbetet med sådant som rör södra infarten följs kontinuerligt och arbetsgruppen som jobbar med detta har ordförande Mathias Pettersson som sammankallande. Övriga deltagare är för tillfället Stephan Lund och Elisabeth Alqvist.

Trivselskapande åtgärder för föreningsstugan är ett nytt projekt som startades upp i början av året. Den arbetsgruppen består av Sven Elmberg och Ann-Chatrine Lundqvist med Sandra Forslander som sammankallande.

Arbetsgrupperna redovisar sitt arbete för styrelsen och det är sedan styrelsen som beslutar hur – och om – man ska gå vidare i något ärende. Vid ärenden som berör många medlemmar och/eller innebär stora investeringar tas frågan vidare till medlemmarna.
Ett bra exempel är när vi drog in fiber på området för några år sedan, där styrelsen förberedde förslaget med olika alternativ och det slutliga beslutet togs vid en extra föreningsstämma.